Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.6.2024 - .

Informačný systém easy_R_finance je určený pre riadenie rizika v podniku. Je určený pre bankové inštitúcie, poisťovne, pre obchodníkov s cennými papiermi, podniky a podobne.

Cieľom systému je sledovať vývoj vybraných finančných ukazovateľov súvisiacich s komplexnou finančnou činnosťou s cieľom predísť možnému nepriaznivému vývoju.  easy_R_finance pracuje v prostredí bežného internetového prehliadača. Systém disponuje a operuje s informáciami z interných zdrojov subjektu aj s informáciami z externých zdrojov (z informačných agentúr, trhu a podobne). easy_R_finance sleduje finančné ukazovatele v moduloch GAP, LQ a P/L.

Modul GAP je prehľad úrokového gapu (rozdielu) medzi aktívami a pasívami súvisiacimi s komerčnou činnosťou banky. Cieľom je monitorovať úrokové riziko a analyzovať mieru rizika spojenú so zmenami úrokovej sadzby. Užívateľ môže vidieť ako bude vyzerať gap zajtra, o niekoľko mesiacov alebo rokov a následne prijať rozhodnutia aby nedošlo k nepriaznivému vývoju v budúcnosti. GAP je analyzovaný prostredníctvom časových období na základe doby do najbližšieho fixingu úrokových sadzieb. Jednotlivé produkty sú preto zoradené do matice podľa typu produktu a časového obdobia.


Modul LQ sleduje likviditnú pozíciu aktív a pasív podľa priebehu ich peňažných tokov k požadovanému dňu. Likvidita je podobne ako GAP sledovaná podľa viacerých časových období a to podľa času zostávajúceho do najbližšieho cash flow pri danom produkte. GAP aj likviditu je možné sledovať taktiež kumulatívne.
 

Modul P/L (profits and losses) sleduje realizované a nerealizované zisky a straty a refinančné náklady (cost of carry) z hľadiska jednotlivých produktov a ich životnosti. Zisky a straty sa zobrazujú podľa viacerých kritérií. Je možné zobraziť ich v slovenských korunách alebo v eurách, môžu sa zobraziť s údajmi do konca kalendárneho roka alebo až do konca ich životnosti a môžu sa zobraziť buď v čistých súčasných hodnotách (net present value) alebo v nominálnych (účtovných) hodnotách.

Prehľady finančných kategórií ukazovateľov sú nastaviteľné tak, aby používateľ mohol získať pohľad a zobrazenie dát podľa svojej potreby. Každý z prehľadov umožňuje tlač údajov a export údajov Microsoft Excel
 

easy_R_finance pozostáva okrem troch základných modulov aj z analytickej nadstavby - modulu Tool, ktorý je tvorený Analytickým nástrojom a Nástrojom na mapovanie likvidity.

K podrobnejšiemu náhľadu na riziko slúži Analytický nástroj, ktorý operuje nad vyššie uvedenými modulmi. Poskytuje manažérom odpovede na otázky „Čo by nastalo, ak ...“. Používateľ je schopný namodelovať si konkrétnu situáciu aká môže nastať zmenou existujúcich produktov, pridaním nových produktov, odstránením existujúcich produktov, zmenou úrokových sadzieb alebo zmenou kurzov a na základe predpokladaných dopadov na finančnú situáciu podniku prijať rozhodnutie.

Nástroj na mapovanie likvidity ponúka užívateľovi možnosť namodelovať si položky, ktoré majú overnightový charakter (bežné účty, vkladné knižky...) podľa očakávanej doby životnosti.

Softvérové požiadavky na server:

Operačný systém:  Linux,
Databázový softvér: MySql
Programovacie jazyky:  shell script, Perl, PHP

Softvérové požiadavky na počítač používateľa:
Operačný systém:   Microsoft Windows
Aplikačný softvér:  Internet Explorer

BBB