Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.6.2024 - .

Od roku 1996 sme vyvinuli niekoľko projektov, ktoré sa používajú vo sfére obchodu, služieb, v bankovom, poisťovacom sektore, ale aj v spoločnostiach zaoberajúcich sa problematikou dôchodkových fondov a v neposlednom rade aj vo factoringových spoločnostiach a v mnohých iných.

Ekonomický informačný systém pre riadenie a správu podniku je komfortným softvérovým riešením, ktoré je vhodným nástrojom pre široké spektrum spoločností vyžadujúcich spoľahlivé, rýchle a vysoko sofistikované riešenie. Pričom nestačí len reflektovať aktuálnym požiadavkám doby, ale treba vykročiť v ústrety jedinečným úvahám nad podnikaním a prispôsobovať sa tak Vašim stále sa rozvíjajúcim požiadavkám na informačný systém. To súčasne s nadštandardnými servisnými službami dáva základ pre kvalitnú a dlhodobú spoluprácu. Pozrite si aktuálny katalóg informačného systému SRS®.

Riešenia na mieru

Na základe požiadavky zákazníka vieme pripraviť riešenie na mieru, ktoré pružne reaguje na potreby klienta a je v prípade potreby plne integrované so štandardnými produktmi SRS, resp. aj úplne nezávislé od týchto riešení. V rámci riešenia na mieru vychádzame klientom v ústrety aj úpravou v už existujúcich riešeniach od spoločnosti EMEL Bratislava. Takéto riešenia majú za cieľ zefektívniť činnosti u zákazníka a vytvárať nové možnosti pre zvyšovanie kvality a efektívnosti v podnikateľskej činnosti zákazníka.

Easy R Finance

Informačný systém pre riadenie rizika v podniku, určený hlavne pre bankové inštitúcie, poisťovne, pre obchodníkov s cennými papiermi a podobne.

Factoring

Factoringový systém spracováva problematiku týkajúcu sa činnosti financovania pohľadávok vznikájúcich z dodávok tovaru a služieb na obchodný úver, bez akéhokoľvek ďalšieho zaistenia, a to na základe posúdenia kvality obchodného vzťahu a bonity odberateľa poprípade dadávateľa Ide o jednu z foriem krátkodobého financovania, založeného na odkúpení krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred dobou ich splatnosti. Faktoringové spoločnosti.

Program RLZEC od 31.júla 2008

Chceli by ste zasielať registračné listy priamo do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne  a Váš mzdový software Vám to neumožňuje? Neváhajte nás kontaktovať ohľadne aplikácie, ktorá Vám umožní uložiť údaje z registračných listov v XML formáte používanom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Aplikácia umožňuje vytváranie všetkých existujúcich registračných listov ako sú Prihláška – pri nástupe do zamestnania / začiatok dohody, Odhláška – pri ukončení zamestnania / dohody, Zrušenie prihlášky – ak prihlásený zamestnanec nenastúpi do zamestnania, Zmena – zmena údajov zaslaných v prihláške a Prerušenie – pri ohlásení začiatku / konca prerušenia poistenia (napr. MD, RD, Absencia,..).

Program Vykazy SP od 31.júla 2008

V minulosti naša spoločnosť vyvinula systém pre zasielanie mesačných výkazov poistného priamo do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne. Aplikácia, ktorá umožnila uložiť údaje o odvodoch v XML formáte používaného pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Aplikácia takisto dokázal sama vypočítať výšku odvodov na základe zadaných vymeriavacích základov zamestnancov.  Vývoj danej aplikácie bol zastavený ale v prípade, že by ste mali záujem a danú aplikáciu neváhajte nás kontaktovať a mi Vám ponúkneme vhodné riešenie.

Universálny register SR

Spoločnosť EMEL® BRATISLAVA, s.r.o vyvinula programovú aplikáciu UNIVERZÁLNY REGISTER Slovenskej republiky na Internete. Je informačný server, ktorého úlohou je poskytovať bankám, sporiteľniam, lízingovým spoločnostiam, poisťovniam a ostatným spoločnostiam a firmám najrôznejšieho zamerania nezávislé finančné i nefinančné hodnotenie ich potenciálnych klientov či obchodných partnerov – právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike. Hodnotená je schopnosť konkrétneho subjektu plniť včas a v plnej výške prijaté záväzky voči štátu i voči komerčnej sfére, jeho hospodárske výsledky, postavenie subjektu v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky a vývoj subjektu v čase.

BBB