Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

Systém schvaľovania dokumentov - SSD je intranetová aplikácia, ktorá zabezpečuje elektronizáciu procesov. SSD je prepojená s databázou údajov informačného systému SRS®. Vybavovať a zabezpečovať procesy elektronicky je v organizácii možné v ľubovoľných oblastiach, v závislosti od potreby organizácie a od softvérových aplikácií, ktoré sú v organizácii používané. Príkladom elektronického schvaľovania dokumentov môže byť napr. schvaľovanie plánovanej dovolenky zamestnanca nadriadeným pracovníkom, schvaľovanie žiadaniek na použitie firemného/podnikového auta a pod., s prepojením na súvisiacimi dokumentami. Samozrejmosťou v nadväznosti na Registratúru SRS® je likvidácia a obeh faktúry. SSD je možné využiť v rôznych oblastiach – v oblasti ľudských zdrojov, účtovníctva, verejného obstarávania, rozpočtu atď. Z uvedeného dôvodu sa aplikácia SSD implementuje pre konkrétnu spoločnosť „na mieru“, podľa jej potrieb.

S čím Vám zavedenie Aplikácie SSD pomôže?

ano zjednoduší prístup k informáciám a prehľadnosť
ano zefektívni a zrýchli prácu a riadenie
ano zníži administratívne zaťaženie a chybovosť
ano zrýchli proces vybavovania
ano minimalizuje náklady
ano zvýši kvalitu a zaručuje konzistentnosť v údajoch a zvýši zodpovednosť u zamestnancov

"SSD pomáha štandardizovať procesy, odstraňovať ich duplicity, či chyby v procesoch. Výsledkom automatizácie je nielen uľahčenie práce ale aj urýchlenie práce, za účelom zabezpečiť úspech a kvalitné rozhodnutia Vašich zamestnancov."

Ako to je v prípade, ak organizácia nemá zavedené automatizované procesy?

ano nekonečné papierovanie, kopírovanie, strácanie dokumentácie
ano nesplnenie úloh na čas
ano nízka efektivita práce
ano a v neposlednom rade nespokojnosť z konečných výsledkov

"Aplikácia SSD sa vyznačuje jednoduchosťou nasadenia a implementácie, flexibilitou, bezpečnosťou a odolnosťou, jednoduchou správou. SSD je pripravené na použitie s novými pokročilými technológiami."

Súčasťou modulu SSD je modul pre obeh ekonomických dokladov, kde je možné evidovať došlú a vyšlú poštu s možnosťou realizovania workflowu (schvaľovania dokumentu) s tým, že daný workflow môže byť pevný presne definovaný k typu dokumentu (ako napr. likvidácia faktúry) alebo voľný, kde užívateľ rozhoduje kto sa k danému dokumentu vyjadruje a kto ho schvaľuje.

Aplikácia SSD sa prispôsobuje podľa požiadaviek a procesov klienta a jednotlivých užívateľov na základe nastavovania konfigurácie a práv, ide o personalizovanú aplikáciu či už z pohľadu klienta alebo užívateľa.

V rámci aplikácie SSD je možné realizovať evidencie a schvaľovacie procesy, ktoré sa netýkajú len ekonomických oblastí ale aj administratívnych činností ako je napr. schvaľovanie práv, zverejňovanie a schvaľovanie interných dokumentov ako sú napr. interné smernice a usmernenia.

V rámci prác realizovaných v projekte implementácie SSD Vám zmapujeme a zakreslíme procesy s návrhom možných optimalizácii a zo spresnením zodpovednosti, za jednotlivé činnosti.

BBB