Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 29.5.2024 - .

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH

digi

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 umožňuje daňovým subjektom prechod účtovníctva do digitálnej podoby a to archivovaním účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe, alebo zavedením elektronizácie do jednotlivých procesov vedenia účtovníctva.

dea
dea
dea
dea
dea

Systém schvaľovania dokumentov
(SSD)

ssd

SSD je intranetová aplikácia, ktorá zabezpečuje elektronizáciu procesov. SSD je prepojená s databázou údajov informačného systému SRS®. Vybavovať a zabezpečovať procesy elektronicky je v organizácii možné v ľubovoľných oblastiach, v závislosti od potreby organizácie a od softvérových aplikácií, ktoré sú v organizácii používané.

dea
dea
dea
dea
dea

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
(KEP)

kep

Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. KEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.

dea
dea
dea
dea
dea

BBB