Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 2.10.2023 - .

DIGITALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH

digi

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 umožňuje daňovým subjektom prechod účtovníctva do digitálnej podoby a to archivovaním účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe, alebo zavedením elektronizácie do jednotlivých procesov vedenia účtovníctva.

dea
dea
dea
dea
dea

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
(KEP)

kep

Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. KEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.

dea
dea
dea
dea
dea

Systém schvaľovania dokumentov
(SSD)

ssd

SSD je intranetová aplikácia, ktorá zabezpečuje elektronizáciu procesov. SSD je prepojená s databázou údajov informačného systému SRS®. Vybavovať a zabezpečovať procesy elektronicky je v organizácii možné v ľubovoľných oblastiach, v závislosti od potreby organizácie a od softvérových aplikácií, ktoré sú v organizácii používané.

dea
dea
dea
dea
dea

BBB