Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.6.2024 - .

 Modulárnosť

 • Možnosť zvoliť si z celkového portfólia modulov len moduly podľa potrieb zákazníka. Moduly ristupujú k údajom v Microsoft SQL databáze
 • Staršie moduly sú naprogramované vo Visual Basic-u s podporou štandardných knižníc (napr. Crystal Reports), novovznikajúce moduly sú programované najnovšími technológiami .Net, ktoré rozširujú možnosti, spríjemňujú a uľahčujú programátorskú a čo je ešte dôležitejšie používateľskú prácu.

 Intuitívna obsluha

 • Niekoľko spôsobov ovládania umožňuje jednotlivým užívateľom zvoliť si ten najlepšie vyhovujúci, rovnaký vo všetkých moduloch. Rýchla navigácia cez stromové menu, kontextová nápoveda.
 • Rozsiahle možnosti výstupných formátov (xls, doc, pdf, xml).
 • Možnosť upraviť si prehľady podľa požiadaviek užívateľov.

 Jednoduchá administrácia

 • Automatická inštalácia aplikácie na serveri aj na počítači užívateľa
 • Administrácia celého systému z jedného miesta.
 • Dôležitou vlastnosťou aplikácie je aj možnosť vzdialeného prístupu k databáze prostredníctvom Remote Access Service, Teamviewerom.

 Rýchlosť

 • Rýchly prístup k údajom v databáze v jednotkách sekúnd.
 • Použité stabilné a moderné informačné technológie.
 • Integrita a bezpečnosť dát.
 • Technológia klient/server zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát pre všetky typy firiem.
 • Samostatné moduly, ktoré sú navzájom prepojené bez prenosu údajov dávkami.
 • Autorizácia údajov, prístupové práva pre používateľov

SRS Moduly

Výhody SRS

 •  široká funkcionalita
 •  zefektívňuje a urýchľuje prácu
 •  prispôsobivý potrebám spoločnosti
 •  integrované riešenie zamerané na malé a stredné spoločnosti
 •  vhodný pre podnikateľské subjekty, rozpočtové a neziskové organizácie, samosprávu
 •  nástroj pre efektívnu podporu každodenných činností spoločnosti, integruje procesy do jedného komplexného celku
 •  poskytovanie všetkých potrebných informácií pre manažérske rozhodovanie
 •  práca len v jednom komplexnom systéme
 •  optimalizácia a sprehľadnenie hospodárenia s finančnými prostriedkami
 •  vykonávanie kontrolných činností v kratšom čase
 •  odstránenie duplicít pri manuálnom zadávaní údajov a tým zníženie rizika vzniku chýbzníženie skladových zásob
 •  skrátenie veku zásob
 •  efektívnejšie objednávanie
 •  zlepšenie používateľského rozhrania a komfortu
 •  vyššia bezpečnosť a stabilita technologickej infraštruktúry
 •  vyššia bezpečnosť dát a ich referenčná integrita

Prínosy SRS

Analýza požiadaviek na informačný systém

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém, s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Analýza požiadaviek na informačný systém

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém, s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Návrh IT štruktúry s možnosťou dodávky hardvéru a softvéru

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém, s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Implementácia informačného systému

Nasadenie informačného systému pod dohľadom odborných konzultantov, vedených projektovým manažérom s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšie a bezproblémové nasadenie s dodržaním časového plánu implementácie a s dodržaním všetkých požiadaviek klienta na systém.

SLA – Service Level Agreement

Klient má možnosť si rozšíriť poskytované služby a zabezpečiť si služby v nadštandardnej kvalite a rozsahu za presne definovaných podmienok formou zmluvy o poskytovaní istej úrovne služieb, ktorú sa vrátane štandardných prvkov naša spoločnosť zaväzuje poskytovať.

Príprava legislatívnych aktualizácií informačného systému

Príprava upgradu systému, t.j. zmien systému z dôvodu legislatívnych zmien a vylepšení programu. Aktualizácie sú zákazníkom priebežne zasielané aj s aktuálnym popisom zmien a postupom inštalácie. K aktuálnym verziám programu je možné sa dostať cez zákaznícku zónu a informácie o vydaných aktualizáciách sú priebežne zverejňované na stránke www.emel.sk. Súčasťou tejto služby je aj aktuálna dokumentácia k jednotlivým modulom informačného systému SRS®.

Monitorovanie a správa prevádzky informačného systému

V prípade, že naši zákazníci nemajú vo svojich radoch IT odborníkov alebo ich kapacity sú maximálne vyťažené, tak majú možnosť starostlivosť o prevádzku a údržbu systému SRS® preniesť na našich špecialistov. Týmto spôsobom je možné riešiť celkový dohľad nad prevádzkou systému SRS® alebo iba zodpovednosť za niektorú časť (nasadenie aktualizácií, inštalácia klientov SRS®, správa počítačov, na ktorých je prevádzkovaný systém SRS®). Súčasťou našich servisných služieb je aj možnosť on-line zálohovania v našom vlastnom dátovom centre.

Implementačná podpora

Analýza požiadaviek na informačný systém

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém, s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Návrh IT štruktúry s možnosťou dodávky hardvéru a softvéru

Analýza a návrh IT štruktúry tak, aby boli implementácia a prevádzka SRS® bola bezproblémové. V prípade zistenia kritických miest v IT štruktúre sme schopní zabezpečiť kompletný servis od dodávky, cez inštaláciu hardvéru s nakonfigurovaním na podmienky klienta.

Implementácia informačného systému, testovanie, ostrá prevádzka

Nasadenie informačného systému pod dohľadom odborných konzultantov, vedených projektovým manažérom s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšie a bezproblémové nasadenie s dodržaním časového plánu implementácie a s dodržaním všetkých požiadaviek klienta na systém.

implementácia

Podpora zákazníkov

 Školenia

K efektívnemu využívaniu systému Vám dopomôžu naše školenia, pri ktorých Vás naši školitelia oboznámia s jednotlivými funkciami a väzbami systému tak, aby bola pre Vás práca jednoduchšia. Môžete si zvoliť:

 • individuálne školenie, ktoré je možné realizovať podľa Vašej špecifickej požiadavky a vo Vami zvolenom rozsahu, buď v priestoroch našej spoločnosti alebo u Vás,
 • hromadné školenie, ktoré pripravujeme s cieľom oboznámiť užívateľov so zmenami realizovanými v systéme, či už pri rozširovaní funkcionalít, alebo pri legislatívnych zmenách.

 Hot-line

 • Telefonický hot-line slúži na krátke, operatívne poradenstvo v rozsahu metodickej podpory v oblasti obsluhy programu. Táto pomoc je určená na riešenie konkrétnych jednorazových zákazníckych požiadaviek pri ovládaní programu a nejasností, s ktorými sa užívateľ stretol pri práci s programom. Maximálna doba konzultácie je v rozsahu 10 minút. Poradenstvo je určené pre zákazníkov, ktorí majú zaplatenú ročnú podporu hotline. Prevádzková doba hot-line je od 8:00 do 16:00, počas pracovných dní.
 • E-mailový hot-line odporúčame využiť v prípade, ak Váš problém na telefonickom hot-line nebude vyriešený po skončení telefonického hovoru. Služba je poskytovaná formou písomnej komunikácie s konzultantom, alebo v špecifických prípadoch, v ktorých je vhodnejšie popísať problém alebo požiadavku podrobnejšie. Tento spôsob komunikácie Vám uľahčí aj novovytvorená aplikácia Customer support center, o ktorej sa dozviete v ďalších riadkoch.

 Konzultácie

V rámci podpory zákazníkom si môžete objednať konzultácie k systému priamo vo Vašej spoločnosti, pri ktorých Vám odborne kvalifikovaný konzultant zodpovie Vaše otázky týkajúce sa nastavenia systému, či metodickej podpory k informačnému systému.

 Vzdialená správa

Okrem kvality je našou snahou aj maximálna dostupnosť a rýchlosť poskytnutia požadovanej služby. V prípade problémov a pre urýchlenie riešenia sa snažíme o efektívne vyriešenie Vašej požiadavky pomocou vzdialeného pripojenia a zásahu priamo v prostredí Vašej spoločnosti. Takto sa čas skráti na nevyhnutné minimum, a čo je dôležité - všetko máte pod svojou kontrolou.

 Customer support center CSC

 • Je to služba vyvinutá na podporu komunikácie so zákazníkom. Zákazník má možnosť zadávať svoje problémy, otázky resp. požiadavky na úpravy týkajúce sa jednotlivých modulov komplexného informačného systému SRS® cez webové rozhranie, alebo priamo z programu. Každej požiadavke je pridelené identifikačné číslo a následne bude požiadavka pridelená zodpovednému pracovníkovi oddelenia služieb zákazníkom.
 • Registrované požiadavky sú riešené pracovníkom a zároveň je zákazník informovaný o stave a spôsobe riešenia registrovaných požiadaviek. Do CSC sa prihlasujete prostredníctvom internetu cez zákaznícku zónu na stránke www.emel.sk a zaznamenávate svoju požiadavku, ktorú máte možnosť monitorovať.
 • Pre zjednodušenie práce s aplikáciou je do vybraných modulov implementovaná rýchla voľba pre otvorenie formuláru pre zadanie Vašej požiadavky. Následne si aplikácia stiahne dostupné informácie a Vy už len v krátkosti doplníte text Vašej požiadavky. Pri evidencii majú užívatelia možnosť pripojiť k požiadavke aj prílohy.

Technické informácie

Systém SRS® pracuje na základe technológie klient/server. Správu dát a operácií s databázou realizuje výlučne databázový server Microsoft SQL Server. Pokiaľ chce užívateľ realizovať aktualizáciu, načítanie informácií, zmazanie údajov, systém SRS® odovzdá požiadavku a zmenu vykoná server. Vďaka tomu systém po sieti prenáša menší objem dát a databáza sa nemôže poškodiť vplyvom chyby v sieti.

SQL server umožňuje spracovávanie aj veľkého objemu dát, rýchlejšiu odozvu aplikácie pri väčšom počte dokladov.

Podpora QR Code

 Koniec manuálneho nahrávania faktúr - dnes to všetko za Vás spraví program vďaka QR kódu.

Podporované operačné systémy pracovnej stanice:

 Windows 11

 Windows 10

Minimálne technické požiadavky na pracovnú stanicu:

 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou

 4 GB RAM

Podporované operačné systémy databázového servera:

 Windows Server 2019

 Windows Server 2016

 Windows Server 2012R2

Minimálne technické požiadavky na databázový server:

 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou

 4 GB RAM

implementácia

 Koniec manuálneho nahrávania faktúr - dnes to všetko za Vás spraví program vďaka QR kódu.

 Používanie systému SRS® je dostupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Nasledujeme globálne trendy a vďaka tomu ste s nami vždy o krok vpred.

BBB