Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 29.5.2024 - .

DSS a DDS


Portál je webovou aplikáciou, ktorú využívajú správcovské dôchodcovské spoločnosti pre spracovanie vzájomných prestupov sporiteľov v rámci II. piliera dôchodkového sporenia. Aplikácia je naprogramovaná podľa požiadaviek klienta. Je vyvinutá v prostredí PHP na transakčnej databáze MySQL5 s architektúrou klient-server. Prístup používateľov k dátam obsiahnutým v databáze je ošetrený prostredníctvom prístupových práv, ktoré nastavuje správca aplikácie. Zabezpečenie prístupu k dátam je trojúrovňové. Referencia: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Softvérové aplikácie pre DSS a DDS


Aplikácie sú určené pre vedenie účtovnej a evidenčnej agendy v rámci II. a III. piliera dôchodkového sporenia. Používatelia aplikácií sa do systému hlásia na základe prístupového mena a hesla, pričom každý používateľ môže v aplikácii pracovať len s tými dátami a informáciami, ku ktorým mu správca aplikácie pridelil oprávnenie. Dáta prichádzajú do systému manuálnymi vstupmi a aj elektronicky (bankové výpisy, rozpisy príspevkov zo Sociálnej poisťovne, rozpisy od zamestnávateľov, OCR vyťažované zmluvy atď.). Aplikácie umožňujú spravovať viac fondov - napr. rastový, vyvážený, konzervatívny. Pri tvorbe aplikácií bola využitá architektúra klient-server, pričom klientská časť beží v internetovom prehliadači; v serverovej časti je použitý operačný systém LINUX, databázové prostredie MySQL 5.0 a vývojové prostredie PHP 5.1. Sú to rozsiahle aplikácie – do dnešného dňa s rádovo miliónmi záznamov. Referencie: AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s.

 

BBB